Goede Vrijdagviering 2015

0
1538

Hieronder vind je een Goede Vrijdagviering op basis van het materiaal in de bundel van de Goede Week.

Download de ppt hier

Nodig
* kruis-kaartje voor elk:daarop schrijven de kdn op voorhand iets over pijn en verdriet bij zichzelf of uit de wereld.(verzamelen per klas)
* groot kruisbeeld vooraan kerk – wit doek rond kruis gewikkeld (Heidi)
* bloemetjes/poppies voor allen – voor bloemenhulde
* 3 micro’s : lezenaar rechts (Heidi) – altaar (Jan) – lezenaar links (lezers)
* materiaal projectie ppt : ppt (Heidi) + scherm/ laptop/ beamer (school)
* bediening ppt : juf Marlies
* CD Goede Weeklied (Heidi) + Einaudi (Heidi)
* bedienen muziek: Myriam
* lied BD KUSKA: school
Vooraf

in stilte binnenkomen : dwz dat we de kinderen èn de leerkrachten uitnodigen om in volledige stilte naar binnen te komen en hun plaats in te nemen. Om de stilte echt te laten spreken, stellen we voor om bij voorkeur geen achtergrondmuziek te laten spelen.
Het Bijbelverhaal wordt door leerkrachten voorgelezen. Een voorbereiding is noodzakelijk.
Verteller-voorganger : Heidi
Jezus : Jan
Pilatus : Myriam
Vijand : Ineke
Soldaat : Els
Tempelbaas : Ann S
Jozef van Arimatea: …
3 micro’s : lezenaar rechts (Heidi) – altaar (Jan) – lezenaar links (lezers)

De viering begint met een gongslag

1. thema-lied Broederlijk Delen: KUSKA

Jij kan het niet alleen
Dat zie je keer op keer
Ik geloof er rotsvast in
Samen zijn we meer! + STROFES
2. Welkom

Directeur:

5 weken lang waren we solidair met Peru: KUSKA.Samen.
Dat hebben we juist samen gezongen.
Maar onze school was ook solidair met Dogbo.
Door wat soberder te leven en te delen,
bouwen we mee
aan een toekomst voor die kinderen veraf.
Vasten is: solidair zijn. En sober leven.
Maar vasten is ook: stilvallen.
Eens heel stil worden…
Dat willen wij zeker deze week doen.
Want deze week is een heel bijzondere week voor ons, Christenen.
We herdenken de laatste dagen van Jezus’ leven.
Zeker vandaag, op Goede Vrijdag: de dag van Jezus’ dood.
Maar in dit jaar van vrede, WAKKER voor VREDE, gedenken we ook
allen die lijden door oorlog en geweld.
Lang geleden, maar ook vandaag.
Goede Vrijdag 2015: mag ik jullie uitnodigen om in alle stilte mee te gedenken.

Voorganger :
Het was stil.
Op Witte Donderdag, na het laatste Avondmaal,
trok Hij naar de Hof van Olijven.
Hij zocht de stilte op, heel dicht bij zijn Vader.
Jezus besefte heel goed wat er ging gebeuren.
Hij was bang.
Hij had de hulp, de steun van zijn Vader nodig.
Hij kwam bidden tot Zijn vader.

Ook wij willen in stilte met Jezus bidden. Dit doen wij in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

3.de Vrjdag
3. Bijbelverhaal uit “En God maakte de mens”

Voorganger-verteller :
In het Jezusboek lezen we wat er na het Laatste Avondmaal gebeurde.

Verteller:
Er was daar een boomgaard.
Dat was de Olijfhof.
Jezus ging daar bidden.
Zijn leerlingen bleven bij Hem.
Maar ze vielen in slaap.
Jezus was bang en verdrietig.
Hij bad:

Jezusfiguur:
Abba, papa,
U kunt alles.
Neem dit lijden van me weg.
Maar niet wat ik wil, is belangrijk.
Er moet gebeuren wat U wilt.
Verteller:
Niet veel later kwam Judas er aan.
Hij was niet alleen.
Hij had mannen met zwaarden en knuppels bij zich.
Judas ging naar Jezus toe.
Hij gaf Hem een kus.
Want dat was het teken.
Judas had gezegd:
‘De man die ik kus, is Jezus.
Die moet je pakken.’
De mannen met wapens grepen Jezus.
De leerlingen sloegen op de vlucht.
Maar Petrus kwam stiekem terug.
Hij volgde Jezus van ver.
Jezus werd bij zijn vijanden gebracht.
Die wilden Hem doodmaken.
Maar dat ging zomaar niet !
Ze moesten eerst bewijzen dat Jezus slecht was.
Maar niemand vond iets.
Jezus was alleen maar goed geweest.
De baas van de tempel vroeg:
Tempelbaas

‘Ben jij de Messias, de Zoon van God?’

Jezusfiguur:
Ja

Verteller:
‘Dat kan niet!” riepen de mensen.
Ze spuwden op Jezus.
Ze brachten Jezus naar Pilatus.
Dat was een Romein.
De Romeinen waren baas in het land.
De vijanden van Jezus zeiden:

Vijand:
Deze man brengt mensen op het slechte pad.
Hij zegt dat ze geen belastingen moeten betalen.
Hij beweert dat Hij de Messias is.
Dat is de koning van de vrede.
Pilatus:
Ben jij de koning van de Joden?

Jezusfiguur:
Je zegt het.

Verteller:
Pilatus vond dat niet zo erg.
Hij wilde Jezus niet straffen.
Tegen de vijanden van Jezus zei Hij:

Pilatus:
Op het paasfeest laat ik iemand vrij.
Zal ik de koning van de Joden vrijlaten?

Verteller:
Zijn vijanden riepen:

Vijand:
Nee! Laat Barabbas maar vrij!

Verteller:
Die Barabbas had een misdaad begaan.
Toen sloegen ze Hem in het gezicht.
Zijn vijanden schreeuwden:

Vijand:
Kruisig hem! Kruisig hem!

Verteller :
De kruisdood was een wrede straf.
Pilatus zei:

Pilatus:
Ik vind niet dat die man dood moet.
Wat heeft Hij misdaan?

Verteller:
Maar de mensen riepen

Vijand:
Hij zegt dat Hij de Zoon van God is!
Als je Hem vrijlaat, maak je de keizer boos!
Verteller:
Pilatus werd bang.
Hij liet een kom water halen.
Daar waste hij zijn handen in.
Dat wil zeggen: ‘Ik kan er niets aan doen.
Het is niet mijn schuld.‘
En hij gaf Jezus aan de soldaten.
De soldaten lachten Hem uit.
Ze maakten een kroon van dorens.
Die duwden ze op zijn hoofd.
Ze riepen :

Soldaat :
Leve de Koning van de Joden !

Verteller :
Buiten de stad was een heuvel.
Daar brachten ze Jezus heen.
Ze nagelden Hem aan het kruis.
Er werden nog twee mensen gekruisigd.
Dat waren misdadigers.
De vijanden van Jezus spotten:

Vijand:
Kom van dat kruis af!
Dan geloven we dat je de Messias bent!
Verteller:
Plotseling werd het donker.
Het was midden op de dag.
Drie uur lang bleef dat zo.
Toen riep Jezus luid:

Jezusfiguur:
Mijn God!
Waarom laat U mij in de steek?

Verteller:
Niet veel later slaakte hij een kreet.
Hij zei: ‘Het is volbracht.’
En Hij stierf.

Gong of klankschaal – onderstrepen van de stilte die volgt op dit verhaal.

Leerkrachten gaan stil naar hun plaats
Even later :

Leerling 6de klas bidt :
Hoe komt het God,
dat sommige mensen
niets van Jezus moesten hebben ?
Hij deed toch niemand pijn ?
Waarom hebben ze
dit toch met hem gedaan ?
Was het misschien omdat hij té veel
Van mensen heeft gehouden ?

Gong – gevolgd door stilte

4. Lijden door oorlog en geweld…

rustige muziek – enkele beelden van diverse piëta’s worden geprojecteerd.
voorganger:

Ook vandaag nog sterven mensen door geweld.
Ook vandaag nog worden mensen gekruisigd omwille van een geloof, een mening.
Ook vandaag sterven mensen door de strijd naar macht en land.

Het grote lijden van deze wereld…

voorganger legt klaproos bij het kruisbeeld

5. Stiltemoment + beden

voorganger:

Het grote lijden van deze wereld, in 14-18, maar ook nog vandaag.

Maar er is ook: het kleine lijden.
Ons eigen verdriet. Van elke mens.
Momenten waarop voor ons alles stilvalt. Thuis of in de klas.
Als we ons eenzaam, alleen voelen.
Of als we groot verdriet voelen. Pijn voelen.

“Ieder huisje heeft zijn kruisje”, zeggen we wel eens.
Dwz : iedereen, groot of klein, heeft zijn momenten van pijn en verdriet.
Mensen kunnen hard zijn voor elkaar, elkaar pijn doen.
Ook het leven zelf kan pijn doen: ongeval, ziekte, sterven…
Die pijn en dat verdriet hebben we neergeschreven.
Die brengen we hier vooraan, bij het grote kruis van Jezus.
Onze pijn, ons verdriet, leggen we neer bij Zijn pijn en verdriet.
En bij het verdriet van de wereld.
Want als we pijn en verdriet delen, dan wordt het minder…

Per klas brengt één ll alle kaartjes tot bij het kruis

Voorganger :
De pijn en het verdriet willen we vandaag ook uitspreken :

3 lln vijfde klas

Ll1 :
Goede God,
Het doet ons pijn als we zien
dat er in veel landen
nog steeds kinderen
hard moeten werken voor drinkbaar water en een
goed leven.
Help ons pijn van anderen te dragen.

VREDE, VREDE, ik blijf wakker voor vrede.
VREDE, VREDE, ik blijf wakker voor vrede.
Ll2 :
Goede God,
het doet ons pijn als we zien
dat zoveel mensen lijden door oorlog
en geweld.
Help ons meebouwen aan een wereld vol vrede.

VREDE, VREDE, ik blijf wakker voor vrede.
VREDE, VREDE, ik blijf wakker voor vrede.

Ll3 :
Goede God,
Het doet ons pijn als we zien
dat kinderen en volwassenen
soms groot verdriet hebben.
Help ons pijn van anderen te dragen.

VREDE, VREDE, ik blijf wakker voor vrede.
VREDE, VREDE, ik blijf wakker voor vrede.
Voorganger :
Goede God,
Vandaag staan we stil bij het sterven van uw Zoon.
Ook bij het grote verdriet: onze wereld die huilt door zoveel oorlog en geweld.
We staan ook stil bij het vele verdriet van elk van ons.

Weet jij dan niet, God, dat wij u nodig hebben?
God sterk ons opdat wij voor elkaar een steun mogen betekenen,
telkens als er verdriet en pijn is.

Even stilte
6. En toch…

verteller/voorganger:
en toch…als alles stilgevallen is… niks nog lukt… dan zijn er mensen die opstaan… die tegen de stroom in iets DOEN…
een klein teken van goedheid, van liefde, van trouw.
Zo ook in het verhaal van Jezus:
Jozef van Arimatea, een vriend van Jezus.
Jozef van Arimatea:
Hij is dood. Jezus, mijn vriend.
Dood aan het kruis.
Niet te geloven wat er gebeurd is.
Zo’n goed mens… ter dood gebracht als een misdadiger.
En nu?
Ik kocht een graf, een ruimte in de rotswand.
Daar wilde ik liggen als ik gestorven ben.
Maar nu is er Jezus.
Die gaat voor!
Jezus hoort thuis in mijn nieuwe graf!
Daar is hij veilig.
Daar kan niemand hem nog kwaad doen!
Het is niet ver.
Ik vraag de soldaten of ik zijn lichaam mag meenemen.

verteller/voorganger:
Samen met een paar andere vrienden haalt Jozef van Arimatea het dode lichaam van Jezus van het kruis. Hij legt het op zijn paard en leidt het weg. Enkele vrouwen wikkelen het lichaam van Jezus is doeken en Jozef legt Jezus voorzichtig in het graf.

Jozef wikkelt de witte doeken van het kruis – even stilte
7. Kruishulde – bloemenhulde
Voorganger :
Vandaag hebben we opnieuw gehoord wat gebeurde met Jezus.
Het maakt ons stil en verdrietig.

Maar toch…
Vandaag denken wij ook terug aan de vele goede dingen die Jezus deed.
We denken terug aan de vele mooie verhalen over hem : hoe Hij zieken genas, troostte, vertelde over Zijn Vader…
Hoe hij speciale aandacht had voor de zieken en de verdrukten..
In de klas en in de kerk horen we zoveel mooie verhalen over Hem !
Vandaag kunnen we niet anders dan ook dankbaar zijn…
voor Zijn goedheid,
voor Zijn liefde.

We willen ook onze dankbaarheid tonen.
We willen jou eren, Jezus.
Met bloemen.

bloemenhulde – elk komt om beurt rustig naar voor, legt bloemetje (poppie)bij kruisbeeld – rustige muziek (Einaudi)

8. Samen bidden

Bij het kruis willen we ook samen bidden :
We worden vandaag heel stil
als we denken aan de lijdensweg van Jezus.
We worden vandaag heel stil
als we denken aan alle pijn en verdriet in de wereld.

Het lijkt wel alsof alles nu voorbij is, God.
De hele wereld wordt stil en wacht…

Help mij te geloven
dat dit einde
een nieuw begin is.

Dat Jouw liefde, God,
sterker is dan de dood.
Amen.

9. Goede Weeklied (zie bij materiaal Goede Week op onze site Pastoraal Arkorum)
10. Slotwoord en zegen door voorganger

Het lijden van Jezus hebben we vandaag allemaal samen gedragen.
Met velen waren we samen om te troosten.
En als we Jezus kunnen troosten, kunnen we dan ook niet elkaar troosten ?
Zou Jezus dat niet willen ?
Zou dat niet Pasen zijn : dat we doen wat Jezus ons voorleefde : mensen graag zien en troosten. Mensen bemoedigen en helpen.
Ja, dat is Pasen : dat Jezus in ons mag verderleven !
Dat Jezus te zien en te voelen is in onze handen en voeten, in onze ogen en oren, in ons hart !
Laat Jezus leven in elk van jullie, dan wordt het Pasen !
Moge God ons daartoe zegenen… +